#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
#author:Wos
#天干地支五运六气计算脚本
from datetime import date,datetime
import sys


h = ['甲','乙','丙','丁','戊','己','庚','辛','壬','癸']
e = ['寅','卯','辰','巳','午','未','申','酉','戌','亥','子','丑']
e_ = ['子','丑','寅','卯','辰','巳','午','未','申','酉','戌','亥','子']


#将时间转换成时辰
def shichen():
  now = int(datetime.now().strftime('%H'))
  if int(now) % 2 == 1:
    print("当前时辰:"+e_[int((int(now)+1)/2)]+"时")
  else:
    print("当前时辰:"+e_[int(int(now)/2)]+"时")


#五运六气相关数据
wuxing=['木(风)','火(热)','土(湿)','金(燥)','水(寒)']
tiangan={'甲己':'土(湿)','乙庚':'金(燥)','丙辛':'水(寒)','丁壬':'木(风)','戊癸':'火(热)'}
dizhi={'亥巳':'厥阴风木(风)','子午':'少阴君火(热)','丑未':'太阴湿土(湿)','寅申':'少阳相火(暑)','卯酉':'阳明燥金(燥)','辰戌':'太阳寒水(寒)'}
dizhi2={'亥巳':'厥阴风木(风)','子午':'少阴君火(热)','寅申':'少阳相火(暑)','丑未':'太阴湿土(湿)','卯酉':'阳明燥金(燥)','辰戌':'太阳寒水(寒)'}

wuyunshijian='''
     1/21~4/4  4/4~6/16  6/16~8/28 8/28~11/9 11/9~1/21 
'''

liuqishijian='''
     1/21~3/21  3/21~5/21  5/21~7/23  7/23~9/23  9/23~11/23  11/23~1/21
'''


#六十干支常数
sixtyJiazi={'甲子甲午':'热化二,雨化五,燥化四。上咸寒,中苦热,下酸热',
'乙丑乙未':'热化寒化胜复同。灾七宫,湿化五,清化四,寒化六。上苦热,中酸和,下甘热',
'丙寅丙申':'火化二,寒化六,风化三。上成寒,中咸温,下辛温',
'丁卯丁酉':'清化热化胜复同。灾三宫,燥化九,风化三,热化七。上苦小温,中辛和,下咸寒',
'戊辰戊戌':'寒化六,热化七,湿化五。上苦温,中甘和,下甘温',
'己巳己亥':'风化清化胜复同,灾五宫,风化三,湿化五,火化七。上辛凉,中甘和,下咸寒',
'庚午庚子':'热化七,清化九,燥化九,上咸寒,中辛温,下酸温',
'辛未辛丑':'雨化风化胜复同。灾一宫。雨化五,寒化一,上苦热,中苦和,下苦热',
'壬申壬寅':'火化二,风化八。上咸寒,中酸和,下辛凉',
'癸酉癸卯':'寒化雨化胜复同。灾九宫。燥化九,热化二,上苦小温,中咸温,下咸寒',
'甲戌甲辰':'寒化六,湿化五。上苦热,中苦温,下苦温',
'乙亥乙巳':'热化寒化胜复同。灾七宫,风化八,清化四,火化二。上辛凉,中酸和,下咸寒',
'丙子 丙午':'热化二,寒化六,清化四。上威寒,中咸热,下酸温',
'丁丑丁未':'清化热化胜复同。灾三宫。雨化五,风化三,寒化一。上苦温,中辛温,下甘热',
'戊寅戊申':'火化七,风化三。上咸寒,中甘和,下辛凉',
'己卯已酉':'风化清佔胜复同。灾五宫。清化九,雨化五,热化七。上苦小温,中甘和,下成寒',
'庚辰庚戌':'寒化一,清化九,雨化五。上苦热,中辛温,下甘热',
'辛巳辛亥':'雨化风化胜复同。灾一宫。风化三,寒化一,火化七。上辛凉,中苦和,下成寒',
'壬午壬子':'热化二,风化八,清化四。上咸寒,中酸凉,下酸温',
'癸未癸丑':'寒化雨化胜复同。灾九宫。雨化五,火化二,寒化一。上苦温,中咸温,下甘热',
'甲申甲寅':'火化二,雨化五,风化八。上咸寒,中咸和,下辛凉',
'乙酉乙卯':'热化寒化胜复同。灾七官。燥化四,清化四,热化二。上苦小温,中苦和,下咸寒',
'丙戌丙辰':'寒化六,雨化五。上苦热,中咸温,下甘熱',
'丁亥丁巳':'清化热化胜复同。灾三宫。风化三,火化七。上辛凉,中辛和,下咸寒',
'戊子戊午':'热化七,清化九。上咸寒,中甘寒,下酸温',
'己丑己未':'风化清化胜复同。灾五宫,雨化五,寒化一。上苦熱,中甘和,下甘熟',
'庚寅庚申':'火化七,清化九,风化三。上咸寒,中辛温,下辛凉',
'辛卯辛酉':'雨化风化胜复同。灾一宫。清化九,寒化一,热化七。上苦小温,中苦和,下咸寒',
'壬辰壬戌':'寒化六,风化八,雨化五。上苦温,中酸和,下甘温',
'癸巳癸亥':'寒化雨化胜复同。灾九宫。风化八,火化二。上辛凉,中咸和,下咸寒'}


hentuluoshu = '''
==========================================================
         (偶数为阴,奇数为阳) 
    河图              洛书  

    27               南 
               4     9     2
83   105    49     东3     5     7 西
               8     1     6
    61               北 

==========================================================     
   先天八卦           后天八卦

兑2   乾1   巽5      巽4   离9   坤2

离3   中   坎6      震3   中5   兑7

震4   坤8   艮7      艮8   坎1   乾6
==========================================================
  五行方位图             季节(农历)

木  火   土            夏(4~6月)

木  土   金     春(1~4月)   长夏(6~8月)  秋(8~11月)

土  水   金            冬(11~次1月)
==========================================================
   五行生克图
木 x 土 x 水 x 火 x 金
木 > 火 > 土 > 金 > 水
========================================================================================================
         十二经纳地支                    十二经纳天干


    巳(脾)  午(心)  未(小)  申(膀)              丙(小)丁(心)


 太阳> 辰(胃)            酉(肾)     甲(肝)乙(胆 )   戊(胃)己(脾)     庚(大)辛(肺)


 阳明> 卯(大)            戌(心包)           壬(膀,三焦)癸(肾,心包)


    寅(肺)  丑(肝)  子(胆)  亥(焦)
    ^    ^    ^     ^
    少阳   太阴   少阴   厥阴

========================================================================================================

                 一阴   二阴   三阴
                 (巳亥)  (子午)  (丑未)
            (先)司天|厥阴风木->少阴君火->太阴湿土  
              ||
            (后)在泉|少阳相火->阳明燥金->太阳寒水
                 (寅申)  (卯酉)  (辰戌)
                 一阳   二阳   三阳

   先由地支确定司天,在泉选择其阴阳的对立面,即一阴对一阳,二阴对二阳,三阴对三阳

========================================================================================================
                天干地支的计算

         4  5  6  7  8  9  0  1  2  3
        '甲','乙','丙','丁','戊','己','庚','辛','壬','癸'

        根据年尾数找天干,比如1991年,尾数为1,所以天干为辛

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
      '寅','卯','辰','巳','午','未','申','酉','戌','亥','子','丑'

   地支的计算公式 (年份+7)%12,如果余数为0,则地支为丑,否则就是余数对应的位置
          比如1991年的地支 (1991+7)%12=6,所以是未

========================================================================================================
'''


#将年份转换成干支 
def hefs(year):
  if year == "":
    year = date.today().strftime("%Y")
  rd = (int(year)%10)
  h_year = h[rd-3-1] #天干
  rd_2 = (int(year)+7)%12
  dz = "" #地支 
  ganzhi = ""#干支
  if rd_2 == 0:
    dz = str(e[11])
    ganzhi = str(h_year)+str(e[11]) 
    print("目标:"+str(h_year)+str(e[11])+"年")
  elif rd_2 != 0:
    dz = str(e[rd_2-1])
    ganzhi = str(h_year)+str(e[rd_2-1])
    print("目标:"+str(h_year)+str(e[rd_2-1])+"年")

  #根据天干获取岁运
  idx = 0
  suiyun = ""
  print(hentuluoshu,end="")
  print("         五运六气\n")
  for key,value in sixtyJiazi.items():
    if str(ganzhi) in str(key):
      print("常数:"+str(value))
      break

  for k in tiangan:
    if str(h_year) in str(k):
      for j in h:
        if str(h_year) == j:
          idx = h.index(j)%2
      if idx == 0:
        suiyun = tiangan[k]
        print("\n中运:"+tiangan[k]+"(太)")
      else:
        suiyun = tiangan[k]
        print("\n中运:"+tiangan[k]+"(少)")

  #主运计算
  idx_ = idx #备份
  print(wuyunshijian,end="")
  #客运计算,天运,变动
  wuxing_ = []
  for k in wuxing:
    if str(suiyun) == k:
      wuxing_ = wuxing[wuxing.index(k):]+wuxing[:wuxing.index(k)]
  print("客运(天):",end="")
  idx_ = idx #备份
  for k in wuxing_:
    if wuxing_.index(k) == 0:
      if idx == 0:
        print(str(k)+"(太)",end="")
        idx = 1
      else:
        print(str(k)+"(少)",end="")
        idx = 0
    else:
      if idx == 0:
        print(" "+str(k)+"(太)",end="")
        idx = 1
      else:
        print(" "+str(k)+"(少)",end="")
        idx = 0
  idx = idx_ #还原
  #主运,地运 不变
  print("\n主运(地):",end="")
  for k in wuxing:
    if wuxing.index(k) == 0:
      if idx == 0:
        print(str(k),end="")
        idx = 1
      else:
        print(str(k),end="")
        idx = 0
    else:
      if idx == 0:
        print("   "+str(k),end="")
        idx = 1
      else:
        print("   "+str(k),end="")
        idx = 0      

  idx = idx_ #还原

  #六气的计算 
  #司天 上半年 天气
  #在泉 下半年 地气
  dizhi_ = []
  sitian = "" #司天,是客气的第三个
  print("\n--------------------------------------------------------------------------------")
  for k in dizhi:
    dizhi_.append(dizhi[k])
  for k in dizhi:
    if str(dz) in str(k):
      sitian = dizhi[k]
      print("\n司天(上):"+dizhi[k])
      for j in dizhi_:
        if dizhi[k] == j:
          idx = dizhi_.index(j)
          print("在泉(下):"+dizhi_[(3+idx)%6])
  #主气
  dizhi2_ = []
  print(liuqishijian,end="")
  for k in dizhi2:
    dizhi2_.append(dizhi2[k])
  #客气
  print("客气(天):",end="")
  keqi = []
  for j in dizhi_:
    if str(sitian) == j:
      idx = dizhi_.index(j)-2
      keqi = dizhi_[idx:]+dizhi_[:idx]
  for k in keqi:
    if keqi.index(k) == 0:
      print(k,end="")
    else:
      print(","+k,end="")
  print("\n主气(地):",end="")
  for k in dizhi2_:
    if dizhi2_.index(k) == 0:
      print(k,end="")
    else:
      print(","+k,end="")
  print("\n")
if __name__ == "__main__":

  try:
    year = sys.argv[1]
    shichen()
    hefs(year)
  except:
    print("eg. python hefs.py 2023|less")